Olympic Champ Khinchegashvili Loses Twice In One Day

Olympic Champ Khinchegashvili Loses Twice In One Day

Olympic gold medalist Vladimer Khinchegashvili lost twice in one day at the Alans tournament in Vladikavkaz, Russia.

Nov 19, 2017 by Nomad Lobdell